Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

  21/10/2016
  1. Tiêu chuẩn thí nghiệm nén tĩnh của Mỹ: ASTM D1143 Standard Test Methods for Deep Foundations under Static Axial Compressive Load.
  2. Tiêu chuẩn thí nghiệm siêu âm của Mỹ: ASTM D6760 Standard Test Methods for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing.
  3. Tiêu chuẩn thí nghiệm PIT của Mỹ: ASTM D5885 Standard Test Methods for Low Strain Integrity Testing of Piles
  4. Tiêu chuẩn thí nghiệm nhổ dọc trục của Mỹ: ASTM D3689 Standard Test Method for Individual Piles Under Static Axial Tensile Load.
  5. Tiêu chuẩn thí nghiệm đẩy ngang (nén ngang) của Mỹ: ASTM D3966 Standard Test Method for Piles Under Lateral Loads.
  6. Tiêu chuẩn thí nghiệm PDA của Mỹ: ASTM D4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations.
  7. Tiêu chuẩn thí nghiệm cọc của Trung Quốc: JGJ 106-2003 Technical code for testing of building foundation piles

Tin tức mới Xem tất cả