Lượt xem: 730

Tư vấn Quản lý dự án

Mã sản phẩm : 199

Số lượng:

  Các chuỗi công việc của dịch vụ QLDA:


  Việc đầu tiên của Quản lý Dự án là xác định nhu cầu thực của Chủ đầu tư để hiểu rõ tổng thể dự án . 

  • ADCOM sẽ thẩm tra và đóng góp ý kiến để Chủ Đầu tư đạt được các mục tiêu sau:
  • Tối đa giá trị của toàn bộ dự án
  • Tối thiểu chi phí của toàn bộ dự án
  • Tập trung vào chất lượng để khác biệt hóa sản phẩm
  • Đảm bảo đúng tiến độ


  Phạm vi công việc của dịch vụ QLDA:
   
  Như liệt kê dưới đây, QLDA sẽ thực hiện các phạm vi công việc sau để tổ chức các hoạt động nhằm tối đa hóa hiệu quả của dự án. Thời gian, chất lượng, chi phí quản lý, và thẩm tra kiểm soát đều nằm trong phạm vi công việc mà QLDA thực hiện. 


   
  CÁC GIAI ĐOẠN CÁC DỊCH VỤ
   
  TRƯỚC XÂY DỰNG
  • Thẩm tra khả năng xây dựng 
  • Phân tích rủi ro
  • Thiết lập sổ tay qui trình 
  • Phân tích chi phí xây dựng 
  • Quản lý mặt bằng
  • Chuẩn bị kế hoạch quản lý chất lượng
   
  MUA SẮM, ĐẤU THẦU
  • Đánh giá sơ tuyển các nhà thầu trước khi đưa vào danh sách mời.
  • Phát triển và điều phối qui trình đấu thầu và cung cấp các thông tin thầu.
  • Trợ giúp mở thầu, xem xét và đánh giá.
  • Trợ giúp Chủ Đầu tư lựa chọn Nhà thầu.
  •  Xem xét và giám sát các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng, và đề xuất lựa chọn các giải pháp.
   
  XÂY DỰNG
  • Thiết lập kế hoạch QLDA chặt chẽ bao gồm qui trình, chi phí, và chất lượng.
  • Quản lý các yêu cầu xây  dựng phát sinh.
  • Thẩm tra xây dựng. 
  • Quản trị Xây dựng. 
  • Quản lý tiến độ xây dựng, chất lượng, thanh toán tạm thời.
  • Quản lý thông tin dự án. 
   
  SAU XÂY DỰNG
  • Chuyển giao dự án cho Chủ Đầu tư.
  • Các giấy tờ và Giấy Chứng nhận.
  • Tập hợp các chứng chỉ bảo lãnh và bảo hành từ các Nhà thầu.    
  • Vận hành, chạy thử dự án.
  • Giấy phép sử dụng. 

   

Sản phẩm liên quan