Lượt xem: 610

Quan trắc lún công trình

Mã sản phẩm : 698

Số lượng:
  Mục đích quan trắc công trình: Xác định, đánh giá độ lún, tốc độ lún tại các vị trí đặc trưng của công trình xây dựng và các công trình lân cận.
  Phương pháp quan trắc : Đo ghi số liệu, bình sai kết quả quan trắc, đánh giá độ chính xác theo tiêu chuẩn, đưa ra các kết luận khuyến nghị độ ổn định công trình
  Qui trình quan trắc : Theo TCVN 9360:2012
  Báo cáo kết quả quan trắc:
  • Kết quả đo đạc bình sai độ cao và tính toán độ lún của các chu kỳ đo.
  • Bảng tổng hợp độ lún, tốc độ lún các mốc sau bình sai các chu kỳ.
  • Biểu đồ theo thời gian các mốc lún công trình.