Lượt xem: 751

Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục

Mã sản phẩm : 792

Số lượng:   

  Mục đích của thí nghiệm: Xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng chuyển vị.
  Phương pháp thí nghiệm:  Gia tải từng cấp theo chu kỳ tới tải trọng thí nghiệm lớn nhất hoặc tải trọng phá hoại.
  Quy trình thí nghiệm: TCVN 9393:2012 “Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục”, ASTM D1143-81 hoặc theo các tiêu chuẩn tương đương khác.
  Thứ tự các bước thực hiện:
  • Công tác chuẩn bị
  • Gia công đầu cọc thí nghiệm
  • Lắp đặt hệ kích
  • Lắp đặt gối đỡ, dầm chính, dầm phụ, lắp đặt đối trọng hoặc hệ neo
  • Lắp đặt hệ đồng hồ đo chuyển vị
  • Gia tải theo quy trình và ghi chép số liệu hiện trường
  Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm
  • Hồ sơ cọc thí nghiệm
  • Số liệu ghi chép hiện trường
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng và độ lún
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng, độ lún và thời gian
  • Các nhận xét trong đó có đưa ra tải trọng giới hạn theo De Beer, Chin...